Døbte man børn i Bibelens "huse"?Af Simon Griis

Uanset hvor man står i spørgsmålet om vanddåb, må man acceptere det faktum, at ingen børn bliver døbt i Ny Testamente i Bibelen. Vi finder flere eksempler på dåb, men altid kun i forbindelse med, at et menneske er kommet til tro og ønsker at følge Gud. Det eneste sted, man måske kunne påstå, at spædbørn blev døbt, er i beskrivelserne af hele "huse" der kom til tro og blev døbt. Her nævnes spædbørn ikke, men kan de skjult være tilstede i de beskrevne hændelser?  

Der er ingen forbindelse mellem spædbørn og dåb i Ny testamente, og der er næsten ingen skriftsteder, der forholder sig til børn og frelse i det hele taget. Ofte bliver hændelsen, beskrevet bl.a. i Lukas 18.15-17 nævnt, hvor Jesus tager små børn i favn, men her er ingen dåb, kun en velsignelse og en formaning om ikke at holde de små børn borte fra Jesus.

Barnet, der helliges ved sine troende forældre
Et andet vigtigt skriftsted er 1. Korinther 7.12-14., der bl.a. siger "For en ikke-troende mand er helliget ved sin hustru, og en ikke-troende hustru er helliget broderen; ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige".

Denne passage viser, at der hos korintherne ikke var tanke om barnedåb, og børnene, som her nævnes er ikke døbt med en sakramental dåb. Passagen behandler ikke frelse, men helligelse, altså dette, at et menneske er helliget (sat til side til) Herren. Når en ikke-troende mand er helliget ved sin troende hustru, betyder det ikke, at han er frelst på hendes tro. Det betyder blot, at han på grund af hende er "helliget Herren", altså sat til side til Herren. Den troende hustru kan tillidsfuldt hvile i troen på, at Gud er årvågen over for hendes mand og hører hendes bønner, og vil gøre ret i forhold til ham.

De næste linjer af passagen fortæller os, at Gud vil gøre det samme, når det gælder den troende mands eller kvindes børn. Børnene er helligede på grund af deres troende forældre. De er netop ikke genfødt på grund af en spædbarnsdåb, men helligede på grund af deres forældre. Hvis børnene i Korint havde fået livets gave ved, at menigheden praktiserede spædbarnsdåb, ville det have været overflødigt for Paulus, at forsikre dem om, at børnene var helliget alene fordi de havde troende forældre. Hvorfor kun "sætte børnene til side til herren", hvis de allerede var genfødte?

Husene i Ny Testamente
Men hvor finder vi så spædbarnsdåb i Ny Testamente? Det gør vi ikke. Og dog er der én bestemt påstand, som med jævne mellemrum dukker op. Påstanden om, at hele huse i Ny Testamente blev døbt, og at der i begrebet "hele huse" må være små børn.

Det er sandt, at Ny testamente taler om "huse", som bliver døbt. Her kan nævnes Kornelius og hans hus, Lydia og hendes hus, fangevogteren og hans hus, Krispus og hans hus, og Stefanas og hans hus.

Første del af en "husdebat" kan gå med at definere husets størrelse, indhold og beskaffenhed. En barnedøber ville måske sige, at der er tale om et hus, som vi kender det med f.eks. far, mor, og to børn. Når Bibelen siger, at hele huset blev døbt, så indebar det alle i familien, far, mor, og to børn.

En "troende døber" ville måske snarere definere disse huse som storfamilier, små virksomheder og landbrug, med karle, piger, slaver og andet tyende. Når hele huse blev døbt, var det ikke en moderne kærnefamilie, men i stedet et "hushold". Jeg er selv af den mening, at det sidste er mere rigtigt end det første.

Dernæst kan vi studere selve Bibelteksten nærmere. I alle beretningerne om disse huse er der vigtige detaljer, som vi ikke må overse - i nogle beretninger tydeligere end i andre.

Konelius og hans hus
I Apostlenes Gerninger kap. 10 finder vi beretningen om Peter og Kornelius og i kapitel 11 ser vi Peters forsvar af den frelse, som kom til Kornelius og hele hans "husstand" (11.14), og den dåb, som fulgte. Spørgsmålet bliver her, hvem blev døbt? Var det alle, der var til stede i huset, og dermed også spædbørn? Eller var det måske kun nogle? Hvad dækker sætningen "Du og hele din husstand"?

Nuvel, i historien om Kornelius og hans hus, er det ganske tydeligt - Det nævnes eksplicit i teksten, hvem der bliver døbt. Vi læser beretningen, der bl.a. siger således:
Kornelius: ""Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt ..." (10.33)        
Endnu mens Peter talte således, faldt Ånden på alle, dem, som hørte ordet (44)
... for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud (46)
Da tog Peter til orde; "Skulle nogen kunne hindre disse i at blive døbt med vand, da de jo dog har fået Helligånden lige så vel som vi?"
Og han befalede at de skulle døbes i Jesu Kristi navn (47-48)

Frelsen kom altså, ifølge teksten til Kornelius og hele hans husstand. Hvordan skete dette? Hvori består forbindelsen mellem hele hans hus og dem, som blev døbt? Der er ingen tvivl om hvem, der blev døbt. Det fremgår tydeligt. Hvis du endnu er i tvivl, så stil spørgsmål baglæns i teksten, og besvar dem undervejs:

Peter befalede at de skulle døbes. Hvem er "de"? Det var dem, som Helligånden faldt på! Udtrykkeligt, afgrænset, udpeget, og valgt, ingen andre, kun dem. Hvem faldt Helligånden da på, dem, som derefter kunne døbes? Helligånden faldt på alle dem, som hørte Ordet! Helligånden faldt ikke på alle, kun på dem, som hørte Ordet. Kan man nu udelukke, at det lille spædbarn hører Ordet og bliver døbt med den Hellige Ånd? Nuvel, dem, der blev døbt, blev døbt, fordi de hørte Ordet og Helligånden faldt over dem. Hvordan opdagede man det? I det de talte i tunger og lovpriste Gud!

Da Kornelius sagde: "Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt ..." ja, så var det disse, som Ånden faldt på og disse som blev døbt i vand.

Lydia og hendes hus
Lydia (Apostlenes Gerninger kap. 16) var en gudfrygtig kvinde, en purpurkræmmerske fra Tyatira. Paulus mødte hende i Filippi, Markedonien. Oplysningerne her er mere sparsomme. Vi ved, at Herren åbnede hendes hjerte, og hun modtog Ordet i tro. Vi ved også, at hun og hendes hus blev døbt, men ud over det ved vi stort set ingen ting.

Kan man forestille sig, at der gælder forskellige regler for alle husene? At der ikke er en stringent ensartet forståelse af dåbens indhold, betydning og udførelse i alle beretninger? Kan man forestille sig, at mens det er tydeligt, at kun dem, der stod samlede, hørte, blev fyldt med den Hellige Ånd, og talte i tunger og lovpriste Gud i Kornelius' hus, blev døbt, så var det anderledes i Lydias hus? At spædbørn måske også blev døbt i Lydias hus, modsat i Kornelius' hus? At man har ret til denne tanke, alene fordi der ikke findes beviser for andet i dette ene tilfælde? Nej, det kan man vel ikke. Vi må gå ud fra, at Peters tale og handling i Kornelius' hus er samstemmende med Paulus' tale og handling i Lydias hus.

Selvom oplysningerne er sparsomme, kan man understøtte denne opfattelase af verset i Apostlenes Gerninger kap. 16.40, hvor der står: "De forlod fængslet, gik hen til Lydia og mødte brødrene, formanede dem, og tog afsted". Her lader det til, at de gik ind i Lydias hus for at tale med brødrene, som hørte til her - som var en del af Lydias hus. Disse brødre er dermed fokuspunktet for Lydias hus, for dåben og for den videre tjeneste, som skulle gå ud derfra.

Fangevogterens hus
Da Gud friede Paulus og Silas fra fængslet i Filippi (Apostlenes Gerninger kap. 16), kom fangevogteren til tro. I denne beretning understreges det igen og igen, at alle hans blev døbt (33). Hvis han troede på herren Jesus, ville han og hans hus blive frelst (31). De talte Herrens Ord til alle, som var i hans hus (32), og han selv og alle hans blev straks døbt (33).

Hvem er disse "alle"? Er det voksne, børn og spædbørn? Selvom vi ikke skulle få et svar på dette i denne beretning, vil jeg fastholde, at der må ligge en homogen dåbsopfattelse til grund for alle beretninger, og at de regler, der gælder for Kornelius' hus, også må gælde for fangevogterens hus.

... men vi får rent faktisk et svar på hvem alle disse "alle" i fangevogterens hus er. Det sker i vers 34, hvor der står: "Så tog han dem op i sit hus og dækkede op for dem, og han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud". Hele hans hus, som blev døbt var de samme som hele hans hus, der jublede over at være kommet til tro på Gud. Vi kan konkludere, at heller ikke i fangevogterens hus var der spædbørn, som blev døbt.

Krispus og alle i hans hus
I apostlenes Gerninger kapitel 18 møder vi Krispus. Paulus talte i synagogen i Korinth, og blev afvist af de fleste jøder, men synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren sammen med alle i hans hus.

Hvordan kom han og hans hus til tro? På samme måde som mange andre i Korinth. Hvordan kom de da til tro? Jo, det står at læse i vers 8 og 9: "Og (Gl.O.: ligesom) mange af korintherne hørte, troede og blev døbt". De hørte, altså var de ikke spædbørn - De troede, altså var de ikke spædbørn - og de blev døbt.

Stefanas og hans hus
Stefanas er den sidste af de store huse. Paulus skriver om ham i 1. Korinther 1.16, hvor Paulus siger: "... jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt". Paulus remser op af dem, han har døbt, i modsætning til de mange, han ikke har døbt. I denne remse nævner han Stefanas og hans hus. Kan man forestille sig, at Paulus en dag kom til Stefanas og døbte alle i hans hus, inklusive de små børn?

Nogen kunne måske forestille sig dette, men efter at have set på de forskellige huse, må vi sige, at det er lidet sandsynligt, at Paulus har døbt spædbørn i huset. Men vi behøver ikke kun at stole på det, der ikke står. Vi kan hvile fortrøstningsfuldt i det, der rent faktisk står.

Hvem tænker Paulus på, når han siger "Stefanas og hans hus"? Det får vi faktisk at vide senere i hans brev. I 16.15 står der: "Men jeg formaner jer brødre, I ved, at Stefanas og hans hus er Akajas førstegrøde og har viet sig til tjenesten for de hellige. Også I skal underordne jer under sådanne mennesker ... ".

Hvem døbte Paulus, da han døbte Stefanas og hans hus? Ifølge Paulus' eget udsagn døbte han dem, der "har viet sig til tjeneste for de hellige" - altså dem, som de kristne i Korinth bør "underordne sig under". Eventuelle spædbørn i Stefanas hus har ikke viet deres liv til tjeneste for de hellige. Heller ikke kan jeg forestille mig, at Paulus byder de hellige i Korinth at underlægge sig spæde børn i Stefanas hus.  Nej, dette er ganske tydeligt.

Konklusion
Altså må vi konkludere, at ud over at der ikke døbes børn i hele Ny Testamente, så kan man heller ikke med nogen tyngde af bevis eller argumentation påstå, at der er spædbørn inkluderet, når der døbes "hele huse" i Ny Testamente.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.